• Bosna i Hercegovina
  • Group

DBAI Monitoring

Usluga monitoringa donosi mogućnost neprekidnog praćenja. Klijentima je važno da su obaviješteni o promjenama koje se događaju njihovim poslovnim partnerima kako bi mogli pravovremeno reagirati na rizična događanja te na taj način izbjeći gubitke.

Monitoring putem DBAI dostupan je za sljedeće države: Velika Britanija, Irska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija, Francuska, Njemačka, Španjolska, Portugal, Austrija i Švicarska.

Monitoring se kreira obzirom na razne vrste događaja koji su kategorizirani u četiri modula:

Modul 1
Informacije za koje je vrijeme ključno – sadrži kritične negativne događaje, kao što su stečaj, nesposobnost plaćanja i slično
Modul 2
Javne informacije – sadrži promjene naziva preduzeća, adrese, uprave, registracijskih podataka i slično.
Modul 3
Procjena rizika – sadrži promjene Dun & Bradstreet Failure Scora, D&B Ratinga, D&B Credit Recommendationa i slično.
Modul 4
Financijski podaci – obavijesti se kreiraju nakon dodavanja novih  financijskih podataka u bazu


Temeljem pravila svakog od događaja svaka promjena se ocjenjuje obzirom na njezinu ozbiljnost. U skladu sa bojama semafora ozbiljnost je označena crvenom bojom (negativna promjena, zahtjeva hitnu akciju), narančastom bojom (neutralna ili beznačajna promjena) ili zelenom bojom (pozitivna promjena, potencijalno nova prilika). Ocjene klijentima pomažu kod određivanja prioriteta.